> > Obligatiile pacientului si apartinatorului

 OBLIGATIILE PACIENTULUI SI APARTINATORULUI

(1)Pacientul are următoarele obligații impuse de Regulamentul intern al Spitalului:

a) va sta internat în spital pe toata durata necesara recomandata de medicul curant;

b) este interzisa învoirea pacienților internați în secțiile cu paturi din cadrul, pe perioada spitalizării. Sunt exceptate situațiile considerate de către medicul curant ca fiind excepționale, cazuri în care pacienții pot fi învoiți pe baza biletului de voie avizat de către medicul șef de secție. Învoirile nu pot depăși perioada cuprinsa între doua tratamente succesive;

c) în cazul plecării din spital fără bilet de voie, pacienții vor fi externați înainte de termen, fără a se pune în pericol viața acestora;

d) va păstră integritatea bunurilor din patrimoniul spitalului. In cazul constatării deteriorării sau lipsei unor bunuri/obiecte, se va obliga sa plătească contravaloarea lor;

e) va păstră curățenia în incinta spitalului (în salon, în curte);

f) nu va consuma si nu va introduce în instituție alcool sau droguri;

g) nu va fuma în incinta spitalului si nu va introduce în instituție produse din tutun;

h) va accepta sa ia medicamentele în prezenta unui cadru medical pe toata durata internării, conform prescripțiilor medicului curant si va respecta programul de administrare;

i) va coopera Ia efectuarea procedeelor de diagnostic;

j) va respecta circuitele funcționale ale secției si ale spitalului, astfel încât sa nu transmită boala si altor pacienți si nici sa nu se contamineze cu infecții pe perioada internării;

k) va respecta programul secției în care este internat (de investigații, de tratament, de vizita);

l) în cazul în care va încalcă Regulamentul Intern al Spitalului, pacientul va fi externat, fără a se pune în pericol viața acestuia.

(2) Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatorie. Deplasările pentru investigații și tratamente se vor face numai la indicația medicului curant iar pacienții vor fi însoțiți de personalul spitalului (în special pacienții cu probleme de deplasare). Părăsirea secției se face doar cu aprobarea personalului sanitar de serviciu (responsabilul de salon) doar pentru deplasarea în curtea spitalului (magazinele alimentare, spațiul verde, biserică).

(3) Dacă starea pacientului permite, în timpul dintre vizite și în afara orelor de servire a mesei, aparținătorul se poate deplasa în curtea spitalului pentru relaxare sau cumpărarea de produse necesare igienei personale, fără să părăsească perimetrul spitalului, cu condiția să comunice și să aibă acceptul asistentei șef de secție sau a personalului medical de serviciu.

(4) Se recomandă evitarea consumării de către copil a alimentelor aduse de acasă fără acordul medicului curant precum și a celor contraindicate de personalul medical. Este interzis în salon consumul de alimente. Cantități mici pot fi păstrate în frigiderul secției, în pungi etichetate cu numele aparținătorului și numărul salonului.

 (5) Aparținătorii au obligația de a avea o comportare corectă în relațiile cu celelalte persoane și cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniștii și orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulțumirile vor fi aduse la cunoștință pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului curant sau asistentului șef de secție (personalul sanitar de serviciu), care sunt obligați să asculte și să rezolve orice plângere.

(6) Aparținătorii sunt obligați să păstreze curățenia saloanelor, culoarelor și grupurilor sanitare și să ajute personalul spitalului la efectuarea și menținerea curățeniei în salon.

(7) Plecarea din spital a pacientului (copilului) și a părintelui care-l însoțește se realizează doar prin externare.

(8) Pentru pacienții cu vârsta peste 3 (trei) ani, aparținătorii vor achita la Casieria spitalului o taxă în valoare de 20 lei/zi spitalizare reprezentând contravaloarea serviciilor asigurate (masă, utilități).

(9) Aparținătorii sunt obligați să explice si sa lămurească membrii familiilor lor în legătură cu respectarea cu strictețe a regulilor privind vizitarea pacienților și a dispozițiilor referitoare la obligațiile lor pe timpul internării și după externare.

(10) Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav se acordă pentru copiii în vârstă de până la 12 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, la solicitarea aparținătorului, doar în ziua externării. Dacă externarea se face într-una din zilele lunii următoare, atunci certificatul medical se va elibera, în aceleași condiții, în ultima zi lucrătoare a lunii, urmând ca pentru zilele rămase până la externare să se elibereze un alt certificat medical, în continuarea precedentului. Aparținătorul va prezenta adeverința de la angajatorul său din care să reiasă numărul de zile de concediu medical (cod 09) în ultimele 12 luni.

Pacientul/ Aparținătorul este informat că:

a) ținuta obligatorie în spital este pijamaua/cămașa de noapte;

b) efectele personale sunt păstrate în garderobă;

c) Spitalul nu răspunde de obiectele de valoare depozitate la garderobă sau în salon;

d) datele personale sunt păstrate în Registrul de internări, la Biroul de Internări și sunt utilizate doar la întocmirea raportărilor statistice solicitate de Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate.

e) datele obținute sunt confidențiale si nu vor fi comunicate în alte scopuri fără avizul pacientului, decât în cazuri speciale la organele de cercetare penală, instanțe de judecată și la organele de control.

Încălcarea regulilor mai sus enunțate poate duce la următoarele sancțiuni:

(1) În ambulatoriu:

a) refuzul consultării persoanelor nedisciplinate, cu excepția cazurilor de urgență;

b) recuperarea pagubelor materiale pricinuite de pacienți prin achitarea la serviciul financiar al unității a contravalorii pagubei sau prin acțiuni Civile în dezdăunare. În aceste situații, bolnavului i se iau datele personale, domiciliul și se înaintează

referatul asupra celor comise conducerii spitalului pentru luarea măsurilor de rigoare;

c) răspund de aceste măsuri medicul curant și asistenta medicală de serviciu.

(2) În secțiile cu paturi:

a) interzicerea accesului vizitatorilor nedisciplinați sau evacuarea acestora din unitate;

b) interzicerea vizitei la un anumit bolnav;

c) externarea înainte de termen, fără a se pune în pericol viața pacientului în cazul plecării din spital pe perioada internării, fără bilet de voie din partea medicului curant;

d) recuperarea de la bolnav a pagubelor materiale produse;

e) răspund de aceste măsuri medicul curant, asistenta medicală de serviciu și serviciul de pază.

Pacienții și însoțitorii acestora au următoarele obligații:

 1. să respecte normele de igienă, liniște, curățenie;
 2. să poarte îmbrăcăminte de spital (pijama, halat, papuci) pe durata internării. Nu se admite ținuta de stradă.
 3. să nu circule în alte secții / compartimente, decât în scop terapeutic sau pentru investigații medicale;
 4. să nu introducă în unitate materiale, obiecte, substanțe și amestecuri periculoase, alcool, droguri, țigări, mijloace de aprins (chibrituri, brichete, alte aprinzătoare);
 5. să respecte integritatea bunurilor din unitate, orice avariere sau sustragere fiindu-i imputabilă conform legii, să nu utilizeze aparatura spitalului din proprie inițiativă;
 6. să respecte programul de consultații, tratament, masă, curățenie, vizită, odihnă;
 7. să respecte circuitele funcționale din spital, programul de funcționare a lifturilor;
 8. să nu iasă din unitate în ținută de spital;
 9. să depoziteze alimentele în frigiderul pacienților, în perfectă stare de igienă. Este interzisă păstrarea alimentelor perisabile în salon.
 10. să nu conturbe activitățile personalului din instituție;
 11. să nu utilizeze aparatură de înregistrare audio-video;
 12. să respecte unitatea sanitară, reprezentanții și angajații săi;
 13. amenințarea, lovirea sau orice acte de violență, vătămarea corporală, vătămarea corporală gravă săvârșite împotriva personalului din sistemul sanitar constituie infracțiuni și se pedepsesc conform legii.

Obligațiile aparținătorilor/pacienților în timpul internării în compartimentele cu paturi ale spitalului, sunt:

 1. La internare, să prezinte toate actele necesare, să ia la cunoștință de prevederile Regulamentului de ordine interioară al pacienților/aparținătorilor, cât și de indicațiile privind tratamentul medico-chirurgical și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-și consecințele.
 2. Informarea medicului curant/asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluția stării de sănătate a copilului.
 3. Respectarea conduitei terapeutice și a regulilor de igienă, cooperarea la tratament, intervenție chirurgicală, etc.
 4. Să predea fără întârziere hainele și încălțămintea la garderoba spitalului. Vor fi păstrate în salon numai articole de lenjerie absolut necesară. Depozitarea de bagaje în saloane este interzisă.
 5. Aparținătorii pot prelua parte din responsabilitățile îngrijirii și hrănirii copilului, în condițiile în care acestea se fac în condiții de igienă deplină (spălarea mâinilor înainte și după hrănire, după schimbarea scutecelor, lenjeriei, folosirea ploștii, spălarea sânului înainte de alăptare, etc). Alimentarea copilului se va face conform prescripțiilor medicului curant;
 6. Respectarea integrității bunurilor din patrimoniul spitalului pe care le folosește pe timpul internării și folosirea cu grijă și corectă a instalațiilor electrice sau sanitare la dispoziție, în caz contrar, aparținătorii au obligația plății daunelor produse spitalului de către copil, aparținător sau vizitator.
 7. Pe timpul internării, pacienții și aparținătorii (mamele) vor purta ținuta proprie (pijama, capot) sau cea asigurată de spital iar lenjeria de pat utilizată va fi doar cea a spitalului.
 8. Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
 9. Este interzisă cu desăvârșire pe perioada spitalizării fotografierea și filmarea de către aparținători cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
 10. Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandării medicului curant. Să prezinte medicului de familie biletul de ieșire din spital și scrisoarea medicală primite la externare.
 11. Să respecte personalul spitalului și regulile de ordine interioară ale unității afișate la locuri vizibile.
 12. Programul de vizită este stabilit, conform legislației în vigoare, în condițiile unui cât mai eficient control al siguranței mediului spitalicesc și este afișat pe fiecare secție.
 13. În spital sunt interzise cu desăvârșire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc;
 14. Programul de servire a mesei este afișat la avizierul secției;
 15. Pe timpul contravizitei, dacă este necesar să se efectueze o manevră medicală copilului, aparținătorii vor evacua salonul, asigurând în acest fel desfășurarea în condiții optime a actului medical.
Obligatiile pacientului si apartinatorului - Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii - M.S. Curie Bucuresti

rolex replica All of our Rolex watches are carefully selected. Rolex watches are guaranteed and are manufactured to 1:1 authentic Rolex watch standards.